คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เปิดรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

ประจำปีการศึกษา 2555 จำนวน 80 คนดังนี้

วิธี
รายละเอียด
จำนวนรับ
ติดต่อ
1
การรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง ปีการศึกษา 2555
25
2
การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีพิเศษ(โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่ม) ประจำปีการศึกษา 2555
25
รับสมัคร 1-31 ตุลาคม 2554
3
การรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555
20
4
การรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการ(หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต)
ประจำปีการศึกษา 2555
10
        ประกาศฉบับที่ 1274/2554
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โดยวิธีพิเศษ (โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่ม)

=รายละเอียดเพิ่มเติม=

ขั้นตอนและวิธีการสมัคร

ขั้นตอน

รายละเอียด

j

ศึกษารายละเอียดการรับสมัครจาก ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1274/2554

k

Download ใบสมัคร (สามารถ Download ได้วันที่ 15 กันยายน -31 ตุลาคม 2554)

l

กรอกข้อความและติดรูปถ่ายในใบสมัครให้เรียบร้อย

m

Download ใบแจ้งยอดการชำระเงิน (สามารถ Download ได้วันที่ 1-31 ตุลาคม 2554) กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและชัดเจน เพื่อป้องกันความผิดพลาดจากการบันทึกข้อมูลของทางธนาคาร แล้วนำใบแจ้งยอดการชำระเงินไปชำระค่าสมัครที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา
ตั้งแต่วันที่
1-31 ตุลาคม 2554

n

จัดส่งใบสมัครตัวจริงพร้อมหลักฐานประกอบตามที่กำหนดไว้ในใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2554 

o

ติดตามประกาศ รายชื่อผู้สมัคร ทั้งหมดผ่านทางเว็บไซต์ ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2554 หากนักเรียนไม่พบข้อมูลในประกาศหรือ ข้อมูลไม่ถูกต้อง สามารถสอบถามได้ที่ คุณกิ่งกมล สนวา โทร 0-4320-3228  หรือ 0-4320-2405 ต่อ 11112 ในวันและเวลาราชการ

ติดต่อ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณกัญญา พร้อมขุมทอง

ฝ่ายวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โทร 0-4320-3228  หรือ 0-4320-2405 ต่อ 11112,11106 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเผยแพร่ ข้อมูลเบื้องต้นของ

การเรียนคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น