หน้าแรกคณะ || สำนักงานคณบด
งานแผนและสารสนเทศ + หน่วยทรัพยากรบุคคล
หน้าแรก || ประวัติ || วิสัยทัศน์/พันธกิจ || บุคลากร || บทบาทหน้าที่ || ระเบียบ || ประกาศ || คำสั่ง ||
 

หน่วยทรัพยากรบุคคล

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปณิธาน

หน่วยการเจ้าหน้าที่ มุ่งเน้นการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของคณะฯ ทุกสายงาน ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบต่างๆของทางราชการ และพัฒนาบุคลากร อันเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ และนโยบายของทางราชการในการพัฒนาประเทศ

วิสัยทัศน์

พัฒนาและเสริมสร้างการบริหารงานบุคคลเพื่อโอกาส ประโยชน์และความก้าวหน้าสูงสุดของบุคลากร

พันธกิจ

  • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของคณะฯ ทุกสายงาน ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบต่างๆ ของ ทางราชการ และมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร ด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใสและความพึงพอใจของ ผู้ใช้บริการ

ประสิทธิภาพ

  • ประสานงานและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลแก่บุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์
  • ประสานงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลกับหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนและบุคคลทั่วไป
  • ให้ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านธุรการ รับผิดชอบและปฏิบัติงานด้านการแจ้งเวียนหนังสือราชการและคำสั่งต่างๆ
  2. เพื่อเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล การสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง โอนย้าย เลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนตำแหน่ง ลาออกจากราชการ
  3. เพื่อเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำทะเบียนประวัติ การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์การจัดทำบัตรข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างและการลาต่างๆ
  4. เพื่อเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร การลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม คูงาน วิจัยในและต่างประเทศ การไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
  5. เพื่อเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการเกี่ยวกับงานวินัย
  6. เพื่อเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ค่ารับรองการศึกษาบุตร สวัสดิการที่พักอาศัย
[กลับสู่ด้านบน]

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร.0-4320-2222-41 โทรสาร.0-4320-2862