หน้าแรกคณะ || สำนักงานคณบด
งานคลังและพัสดุ
+ หน่วยการเงินและบัญชี
หน้าแรก || ประวัติ || วิสัยทัศน์/พันธกิจ || บุคลากร || บทบาทหน้าที่ || ระเบียบ || ประกาศ || คำสั่ง || แนวปฏิบัติ ||
 

หน่วยการเงินและบัญชี
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
ลักษณะงานที่ต้องรับผิดชอบ (Responsibility and Duties)

 
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานวิชาการเงินและบัญชี โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น จัดทำและดำเนินการต่าง ๆ ในด้านงบประมาณ ด้านการเงิน ด้านบัญชี การรับ การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและสิ่งแทนตัวเงิน ตรวจสอบและเก็บรักษาใบสำคัญ หลักฐานและเอกสารทางการเงินและบัญชี จัดทำบัญชีและทะเบียนคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ จัดทำรายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชี ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินผล และติดตามผลการใช้จ่ายเงินประจำปี และเสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติด้านการเงินและบัญชี ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ ตลอดจนการพัฒนางานด้านการเงินและบัญชี และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

1. ด้านงบประมาณ

มีหน้าที่รับผิดชอบและดำเนินการเกี่ยวกับการ การคุมยอด การตรวจสอบการขออนุมัติใช้และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ที่รับจัดสรรให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังและระเบียบเงินรายได้ รวมถึงการการเก็บข้อมูล การทำรายงานต่าง ๆ เสนอผู้บริหาร และประสานงานฝ่ายวางแผนจัดทำประมาณการ เพื่อรายงานมหาวิทยาลัย
1.1 ตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับการขออนุมัติใช้และเบิกจ่ายทุกหมวดรายจ่าย ทุกแผนงาน ทั้งงบประมาณเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

2. ด้านการเงิน

มีหน้าที่รับผิดชอบและดำเนินการเกี่ยวกับการรับ - จ่ายเงิน ทุกหมวดรายรับ เช่น ค่ารักษาพยบาล ค่าค้ำประกัน ค่าลงทะเบียนอบรม ค่าบำรุงหอพัก ค่าเช่าร้านค้า ค่าโทรศัพท์ เงินสนับสนุนจากภายในและภายนอก เงินบริจาค และเงินอื่น ๆ ให้ถูกต้องตามระเบียบการเก็บรักษาเงิน
  • การรับเงินจากกองคลัง
  • การรับเงินงบประมาณแผ่นดิน
  • การรับเงินรายได้คณะ
  • การจ่ายเงิน เขียนเช็คสั่งจ่ายและจ่ายเช็คให้กับผู้มีสิทธิ์
  • การจัดเก็บเงินและสิ่งแทนตัวเงิน
  • การนำเงินรายได้ส่งกองคลังทุกวัน
  • การขออนุมัติและเบิกจ่ายเงิน
  • การเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ เงินช่วยเหลือบุตร เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร
  • การจัดทำใบส่งมอบเงินเดือน
  • การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนกองทุนรวม 3 %
  • การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ช่วยคณบดี
  • การเบิกจ่ายเงินค่าธรรมเนียมเช็ค
  • การเบิกจ่ายเงินค่าบำรุงสภาคณบดี
  • การบันทึกข้อมูลภาษีเงินได้ประจำปี
  • การแจ้งสถานภาพเพื่อคำนวณภาษี
  • การจัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
  • การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาของบุตร

3. ด้านบัญชี

มีหน้าที่จัดทำบัญชีและทะเบียนคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ จัดทำรายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชี ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินผล และติดตามผลการใช้จ่ายเงิน เช่น
  • การลงบัญชีรายรับ - รายจ่ายเงินสดประจำวันและรายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน
  • ตรวจสอบและจัดทำรายงานงบเปรียบเทียบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร
   • บัญชีกระแสรายวันเงินรายได้ เลขที่ 551-3-00 1929-7
   • บัญชีกระแสรายวันเงินงบประมาณ เลขที่ 551-3- 01359-8
   • บัญชีกระแสรายวันเงินยืมทดรองจ่ายเลขที่ 551-3-00147-2
  • การบันทึกรายรับเงินงบประมาณแผ่นดินทุกหมวดรายจ่าย
  • การบันทึกรายรับเงินรายได้ทุกหมวดรายจ่าย
  • การบันทึกบัญชีรายรับ - รายจ่ายเงินรายได้ทุกหมวดรายจ่าย เช่น
   • หมวดเงินผลประโยชน์
  • เงินผลประโยชน์จากการดำเนินงานของคณะ
  • เงินผลประโยชน์อันเกิดจากการลงทุน
  • รายได้เบ็ดเตล็ด
   • หมวดค่าธรรมเนียมการศึกษา
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ
  • ค่าหน่วยกิต
  • อื่น ๆ ที่เรียกเก็บจากนักศึกษา
   • หมวดเงินทุนการศึกษา เงินทุนวิจัยและเงินบริจาคอื่น ๆ ได้แก่เงินที่มีผู้บริจาคให้เพื่อการศึกษาวิจัยหรือเพื่อการอื่น ๆ
   • หมวดเงินรับฝากรอจ่ายคืน ได้แก่ เงินต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยรับฝากไว้ และจะต้องจ่ายให้แก่เจ้าของตามพันธะข้อผูกพันที่มีอยู่
  • การบันทึกบัญชีเงินฝากธนาคาร
  • การบันทึกบัญชีแยกประเภททั่วไปและทะเบียนรายจ่ายจริงเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้คณะ
  • การรายงานการใช้จ่ายเงินของคณะ
  • การรายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน
  • การรายงานลูกหนี้บัญชีเงินยืมทดรองราชการ โดยมีวงเงินทดรองจ่ายจำนวนทั้งสิ้น1,000,000 บาท ( หนึ่งล้านบาทถ้วน) โดยดำเนินการเกี่ยวกับเงินยืมทดรองจ่าย ดังนี้

- ตรวจสอบหลักฐานการยืมเงินที่ได้รับอนุมัติ

- ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบัญชี

- พิมพ์เช็คสั่งจ่ายแก่บุคลากร

- พิมพ์ใบสำคัญจ่ายเงิน

- พิมพ์ทะเบียนจ่ายเช็ค

- ตรวจสอบความถูกต้องจัดชุดเอกสาร เซ็นชื่อผู้พิมพ์เช็ค นำเสนอผู้บริหาร

- ติดต่อผู้มีสิทธิ์ให้มารับเช็ค

- จ่ายเช็คให้แก่ผู้มีสิทธิ์

- ลงทะเบียนลูกหนี้เงินยืมทดรองจ่ายรายตัว

- ลงบัญชีรับ- จ่ายเช็คเงินทดรองจ่าย

3.11 รายงานเงินยืมลูกหนี้รายตัว

3.1 เสนอหน่วยตรวจสอบภายมหาวิทยาลัย

  • เสนอผู้บริหาร
  • ผู้อำนวยการกองคลัง

3.12 ประสานงานกับมหาวิทยาลัย/ หน่วยงาน/ ภาควิชา/ เกี่ยวกับเงินทดรองจ่าย

3.13 ติดตามทวงเงินยืมเมื่อถึงกำหนดเวลา

4. ด้านธุรการ

มีหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำ การแก้ปัญหา การร่างหนังสือโต้ตอบ และจัดเก็บเอกสาร เช่น

  • ดำเนินการลงทะเบียนลงทะเบียนรับหนังสือจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกที่ มาถึงกลุ่มกิจกรรมการเงิน
  • ดำเนินการลงทะเบียนส่งหนังสือของกลุ่มกิจกรรมเงินที่ส่งให้หน่วยงานภายในคณะฯ
  • ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบภาษีเงินได้ประจำปีทางอินเตอร์เน็ท และให้คำแนะนำแก่ บุคลากร
  • เสนอแฟ้มเอกสารทางการเงิน
  • ติดต่อประสานงานกองคลัง งานเงินรายได้ งานบัญชี งานการเงิน งานเงินเดือนและอื่น ๆ
  • จัดเก็บเอกสารด้านการเงิน
  • ร่าง/ พิมพ์/ ตรวจทาน หนังสือราชการต่าง ๆ
  • การจัดทำเรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเช็ค
  • การขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง
  • การตรวจสอบหนี้สินของนักศึกษา / บุคลากร
  • ติดตาม ทวงถาม และประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • ให้คำปรึกษาด้านการเงินและบัญชี
  • ปฎิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

[กลับสู่ด้านบน]
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร.0-4320-2405 หรือ 0-4300-9700 โทรสาร.0-4320-2862