.

 
  คณะทันตแพทยศาสตร์
  คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
  ผอ.รพ.ทันตกรรม
  รอง ผอ.รพ.ทันตกรรม
  ทพ.ประจำคลินิกผู้ป่วยนอก
  ทพ.คลินิกทันตกรรมพิเศษ
  เลขา รพ.ทันตกรรม
  ขั้นตอนการรับบริการ
  งานเวชระเบียน
  งานการเงิน
  งานเภสัชกรรม
  สิทธิการรักษาต่างๆ
  อัตราค่ารักษาพยาบาล
  โครงการพิพิธภัณฑ์ฟัน
  ระเบียบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
  คณเข้าชมคนที่
AmazingCounters.com
รอง ผอ.รพ.ทันตกรรม

คลินิกทันตกรรมพิเศษ
043-348311

เป็นผู้นำด้านบริการทางทันตกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
บริการทางทันตกรรมครบถ้วนและได้มาตรฐาน ถ่ายทอดวิทยาการใหม่สู่สังคม
บริการฝึกอบรมทางทันตกรรม ได้รับการยอมรับมาตรฐานสากล
ทั้งในการบริการและบริหารโรงพยาบาล

 
   
   
โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เป็นสถานที่ให้บริการ ด้านการส่งเสริม ป้องกัน บำบัดรักษาและฟื้นฟูเกี่ยวกับ
ปัญหาทางด้านสุขภาพช่องปาก และเป็นสถานฝึกอบรมวิจัย และปฏิบัติงาน
ของทันตแพทย์ นักศึกษาทันตแพทย์และนักเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์
รวมทั้งบุคลากรทางทันตสาธารณสุข
 
ผอ.รพ.ทันตกรรม

โทร.043-202405
และ 043-348311
Fax: 043-202862

 
สมัครงาน
ค.วินิจฉัยโรคช่องปาก
สมัครงาน
ค.ทันตรังสี
สมัครงาน
ค.ศัลยศาสตร์ช่องปาก
และกระดูกขากรรไกร
สมัครงาน
ค.ปริทันตวิทยา
สมัครงาน
ค.ทันตกรรมประดิษฐ
สมัครงาน
ค.ทันตกรรมบูรณะ
สมัครงาน
ค.ทันตกรรมผสมผสาน
สมัครงาน
ค.ทันตกรรมบำบัดเบื้องต้น
สมัครงาน
ค.ทันตกรรมสำหรับเด็ก
สมัครงาน
ค.ทันตกรรมจัดฟัน
สมัครงาน
ค.ทันตกรรมพิเศษ
สมัครงาน
ค.บัณฑิตศึกษา
สมัครงาน
ศูนย์การดูแลผู้ป่วย
ปากแหว่งเพดานโหว
 สมัครงาน E-OFFICE
 สมัครงาน kku Web-Mail