VDO แนะนำคณะ

จำหน่ายหนังสือ การบูรณะฟันในเด็ก

 
Ch7-เข็มฉีดยาเก่าช่วยทันตแพทย์เจาะกระดูกกรามเป็นอันตรายในการทำรากฟันเทียม
Ch7-เข็มฉีดยาช่วยทันตแพทย์เจาะ

วันทันตสาธารณสุข
KTV-วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

พิธีวางพานพุ่มวันคล้าย วันพระราขสมภพสมเด็จย่า
KTV-พิธีวางพานพุ่มวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จย่า

<< Click ภาพกิจกรรมที่น่าสนใจ >>
 
 
English VersionEng
ข้อมูลสำหรับผู้ป่วย
ข้อมูลสำหรับนักศึกษา
โรงพยาบาลทันตกรรม
โครงการพิพิธภัณฑ์ฟัน
เข้าสู่ระบบงาน E-Office คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
KKU Web-Mail
E-lerning Dentistry


ทำเนียบ คนเด่นคนดัง
Blog ทันตแทพย์ มข.

 
-หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ออกให้บริการแก่ชุมชน .....คลิ๊ก
 
 
 
หน่วยงานทันตแพทย์
อ.บ.ท.ท.
ทันตแพทยสมาคม
ทันตสาธารณสุขภูธร
ทันตแทยสภา
สมาคมทันตกรรมประดิษฐ์ไทย
สมาคมศัลยสาสตร์ช่องปาก
และแม็กซิลโลเฟเชียลแห่งประเทศไทย
ชมรมศัลยศาสตร์ช่องปาก
และแม็กซิลโลเฟเชียลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชมรมทันตแพทยศาสตร์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
สมาคมทันตแพทย์เอกชนไทย(สทอท.)
Oral Diseases Group of Thailand(ODGT)

คณะทันตแพทยศาสตร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน้าแรก KKU
คณะ/หน่วยงาน
หลักสูตร
วิจัย
การรับเข้าศึกษาต่อ
ศิษย์เก่า
กองกิจการนักศึกษา
กองการเจ้าหน้าที่
สำนักบริหารงานวิจัย
สำนักวิทยบริการ
บัณฑิตวิทยาลัย
ลิงค์อื่นๆ
http://www.satabun.com/
http://www.pubmed.com/
http://www.cdecthai.org/
 
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร.0-4320-2405 โทรสาร.0-4320-2862