คลินิกทันตกรรม
ค.วินิจฉัยโรคช่องปาก
ค.ทันตรังส
ค.ศัลยศาสตร์ช่องปากและ
  กระดูกขากรรไกร
ค.ปริทันตวิทยา
ค.ทันตกรรมประดิษฐ
ค.ทันตกรรมบูรณะ
ค.ทันตกรรมผสมผสาน
ค.ทันตกรรมบำบัดเบื้องต้น
ค.ทันตกรรมสำหรับเด็ก
ค.ทันตกรรมจัดฟัน
ค.ทันตกรรมพิเศษ
ค.บัณฑิตศึกษา
ศูนย์การดูแลผู้ป่วย
  ปากแหว่งเพดานโหว
 

   
 
คลินิกที่ 13
ศูนย์การดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่
 
และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้า
สถานที่
อาคารคลินิกทันตกรรม 2
โทรศัพท์
11181
บริการ
เป็นศูนย์กลางประสานงานของบุคคล ของทีมสหวิทยาการในการดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่
และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้า ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นโครงการความร่วมมือ
ระหว่างคณะแพทยศาสตร์ กับคณะทันตแพทยศาสตร์
ศูนย์ปากแหว่งเพดานโหว่
ศูนย์เลเชอร์ทางทันตกรรม
ศูนย์ทันตกรรมรากเทียม
ศูนย์แคท-แคมทางทันตกรรม
ศูนย์สิ่งประดิษฐ์ใบหน้าเทียม
 
 
 
โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร.043-202405
ออกแบบและพัฒนาโดย. วีระพงษ์ เหล่าประเสริฐ Email: weelao@hotmail.com Tel.08-1546-9722 , 11140 สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537