คลินิกทันตกรรม
ค.วินิจฉัยโรคช่องปาก
ค.ทันตรังส
ค.ศัลยศาสตร์ช่องปากและ
  กระดูกขากรรไกร
ค.ปริทันตวิทยา
ค.ทันตกรรมประดิษฐ
ค.ทันตกรรมบูรณะ
ค.ทันตกรรมผสมผสาน
ค.ทันตกรรมบำบัดเบื้องต้น
ค.ทันตกรรมสำหรับเด็ก
ค.ทันตกรรมจัดฟัน
ค.ทันตกรรมพิเศษ
ค.บัณฑิตศึกษา
ศูนย์การดูแลผู้ป่วย
  ปากแหว่งเพดานโหว
 
 

น.ส.ศุกร์สวัสดิ์ โคตรทุม

เวลาให้บริการ
วันจันทร์-วันศุกร์
เวลา 17.00-20.00 น.
(หยุดวันนักขัตฤกษ)์
วันเสาร์
เวลา 09.00-16.00 น.
วันอาทิตย
เวลา 09.00-16.00 น.
   
วิธีการชำระเงิน
1.
เงินสด หรือ บัตรเครดิต
(กรณีจำนวนเงินมากกว่า1,000 บาท)
2.
สิทธิสวัสดิการข้าราชการ
รัฐวิสาหกิจ ,ระบบจ่ายตรง
3.
สิทธิประกันสังคม

 
 
คลินิกที่ 11
คลินิกทันตกรรมพิเศษ
สถานที่
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72
โทรศัพท์
043-348311 โทรศัพท์ภายใน 11200
บริการ
ให้บริการทางทันตกรรมทุกประเภท โดยอาจารย์ให้บริการนอกเวลาราชการ
ข้าราชการ สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ ตามระเบียบกรมบัญชีกลาง
 
ประเภทผู้ป่วย
ผู้ป่วยใหม่
ผู้ป่วยใหม่ หมายถึง ผู้ป่วยที่ยังไม่เคยมีแฟ้มประวัติ ผู้ป่วยของคณะทันตแพทยศาสตร์
ผู้ป่วยเก่า
ผู้ป่วยเก่า หมายถึง ผู้ป่วยที่เคยมีแฟ้มประวัติผู้ป่วย ของคณะทันตแพทยศาสตร์
หมายเหตุ
ผู้ป่วยที่ขาดการติดต่อกับคณะฯ นานกว่า 10 ปี จะถือว่าเป็นผู้ป่วยใหม่ เนื่องจากคณะฯจะทำลายแฟ้มประวัติไปแล้ว
หมายเหตุ
1.
ผู้ป่วยที่มาสายกว่าเวลานัด อาจไม่ได้รับการบริการรักษาในวันนั้น เนื่องจากทันตแพทย์มีนัดผู้ป่วยอื่นเต็มเวลา
และอาจให้บริการผู้ป่วยที่มารอรับการรักษาในวันนั้นด้วย
2.
ในกรณีที่ไม่สามารถมาตามนัดได้ กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน
 
 
 
โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร.043-202405
ออกแบบและพัฒนาโดย. วีระพงษ์ เหล่าประเสริฐ Email: weelao@hotmail.com Tel.08-1546-9722 , 11140 สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537