คลินิกทันตกรรม
ค.วินิจฉัยโรคช่องปาก
ค.ทันตรังส
ค.ศัลยศาสตร์ช่องปากและ
  กระดูกขากรรไกร
ค.ปริทันตวิทยา
ค.ทันตกรรมประดิษฐ
ค.ทันตกรรมบูรณะ
ค.ทันตกรรมผสมผสาน
ค.ทันตกรรมบำบัดเบื้องต้น
ค.ทันตกรรมสำหรับเด็ก
ค.ทันตกรรมจัดฟัน
ค.ทันตกรรมพิเศษ
ค.บัณฑิตศึกษา
ศูนย์การดูแลผู้ป่วย
  ปากแหว่งเพดานโหว
 
 
ศูนย์ทางทันตกรรม
ทันตกรรมรากเทียม
แคทแคมทางทันตกรรม
เลเซอร์ทางทันตกรรม
ปากแหว่งเพดานโหว
สิ่งประดิษฐ์ใบหน้าเทียม
E-OFFICE
KKU Web-Mail
 
 
คลินิกที่ 10
คลินิกทันตกรรมจัดฟัน
สถานที่
อาคารทันตกรรม 1
โทรศัพท์
11189
บริการ
ให้บริการผู้ป่วยทางด้านการจัดฟัน เพื่อแก้ไขปัญหาการสบฟันที่ผิดปกติ ความสัมพันธ์ขากรรไกร
ที่ผิดปกติ หรือการบดเคี้ยวที่ผิดปกติ หรือความไม่สวยงามของใบหน้าและรอยยิ้ม รวมทั้งทำการรักษา
ผู้ป่วยทางทันตกรรมที่มีปัญหาปากแหว่งเพดานโหว่
ขั้นตอนการพบทันตแพทย์จัดฟัน
1.
ปฏิบัติตามขั้นตอนการให้บริการผู้ป่วยใหม่ ข้อ 1 - 5
2.
ห้องตรวจส่งมาพบทันตแพทย์/นักศึกษาที่คลินิกทันตกรรมจัดฟัน
3.
พบทันตแพทย์เพื่อประเมินอาการ
4.
เข้าคิวรอการนัดอีกครั้ง
5.
เจ้าหน้าที่ประจำคลินิกทันตกรรมจัดฟันหรือทันตแพทย์เจ้าของไข้ ติดต่อนัดหมายผู้ป่วยมาทำการ
รักษา เช่น X-ray พิมพ์ปาก ถ่ายรูป และอธิบายการรักษาต่อไป การชำระเงินแบ่งชำระเป็นงวดๆ
6.
นัดการรักษาครั้งต่อไป
7.
ยื่นบัตรนัดสีม่วง ที่เคาน์เตอร์คลินิกทันตกรรมจัดฟัน
8.
นั่งรอเพื่อเรียกเข้าพบทันตแพทย์
9.
รับการรักษาจากทันตแพทย์เสร็จ รับบัตรนัด เพื่อรับการรักษาครั้งต่อไป
10.
การรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน ต้องใช้ระยะเวลานานและรับการรักษาอย่างต่อเนื่อง
โดยประมาณอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง บางรายอาจต้องมีการผ่าตัดร่วมด้วย
   
 
 
 
โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร.043-202405
ออกแบบและพัฒนาโดย. วีระพงษ์ เหล่าประเสริฐ Email: weelao@hotmail.com Tel.08-1546-9722 , 11140 สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537