คลินิกทันตกรรม
ค.วินิจฉัยโรคช่องปาก
ค.ทันตรังส
ค.ศัลยศาสตร์ช่องปากและ
  กระดูกขากรรไกร
ค.ปริทันตวิทยา
ค.ทันตกรรมประดิษฐ
ค.ทันตกรรมบูรณะ
ค.ทันตกรรมผสมผสาน
ค.ทันตกรรมบำบัดเบื้องต้น
ค.ทันตกรรมสำหรับเด็ก
ค.ทันตกรรมจัดฟัน
ค.ทันตกรรมพิเศษ
ค.บัณฑิตศึกษา
ศูนย์การดูแลผู้ป่วย
  ปากแหว่งเพดานโหว
 
   

 
ศูนย์ทางทันตกรรม
ทันตกรรมรากเทียม
แคทแคมทางทันตกรรม
เลเซอร์ทางทันตกรรม
ปากแหว่งเพดานโหว่
สิ่งประดิษฐ์ใบหน้าเทียม
E-OFFICE
KKU Web-Mail
 
 
คลินิกที่ 8
คลินิกทันตกรรมบำบัดเบื้องต้น
สถานที่
อาคารทันตกรรม 3
โทรศัพท์
11181
บริการ
ให้บริการทางทันตกรรมแก่ผู้ป่วยที่มีปัญหาทางทันตกรรมฉุกเฉิน และผู้ป่วยที่ขอรับบริการเป็นครั้งคราว
ให้ระยะเวลาสั้นๆ ซึ่งทำการรักษาโดยนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 6 ทันตแพทย์ประจำโรงพยาบาลทันตกรรม
และอาจารย์ทันตแพทย์
 
 
 
โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร.043-202405
ออกแบบและพัฒนาโดย. วีระพงษ์ เหล่าประเสริฐ Email: weelao@hotmail.com Tel.08-1546-9722 , 11140 สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537