คลินิกทันตกรรม
ค.วินิจฉัยโรคช่องปาก
ค.ทันตรังส
ค.ศัลยศาสตร์ช่องปากและ
  กระดูกขากรรไกร
ค.ปริทันตวิทยา
ค.ทันตกรรมประดิษฐ
ค.ทันตกรรมบูรณะ
ค.ทันตกรรมผสมผสาน
ค.ทันตกรรมบำบัดเบื้องต้น
ค.ทันตกรรมสำหรับเด็ก
ค.ทันตกรรมจัดฟัน
ค.ทันตกรรมพิเศษ
ค.บัณฑิตศึกษา
ศูนย์การดูแลผู้ป่วย
  ปากแหว่งเพดานโหว
 
   

    
 
คลินิกที่ 7
คลินิกทันตกรรมผสมผสาน
สถานที่
อาคารทันตกรรม 3
โทรศัพท์
11184
บริการ
ให้บริการรักษาทางทันตกรรมแบบองค์รวม โดยให้การตรวจวินิจฉัยโรค การวางแผนการรักษา
และให้การรักษาตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสมบูรณ์ โดยครอบคลุมงานทางทันตกรรมหลายสาขา เช่น งานทันตกรรมบูรณะ
(อุดฟัน,รักษารากฟัน) งานทันตกรรมประดิษฐ์ (ใส่ฟัน) ปริทันตวิทยา (ขูดหินน้ำลาย) งานศัลยศาสตร์ช่องปาก (ถอนฟัน)
ในลักษณะผสมผสานในผู้ป่วยคนเดียวกัน
หมายเหตุ
ถ้าผู้ป่วยได้รับการนัดหมายทางโทรศัพท์ ให้ผู้ป่วยถามชื่อ-นามสกุล ทันตแพทย์ที่นัด
คลินิกและเบอร์โทรศัพท์ผู้นัดทุกครั้ง เพื่อความสะดวกของผู้ป่วย เวลามาติดต่อ
 
 
 
โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร.043-202405
ออกแบบและพัฒนาโดย. วีระพงษ์ เหล่าประเสริฐ Email: weelao@hotmail.com Tel.08-1546-9722 , 11140 สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537