คลินิกทันตกรรม
ค.วินิจฉัยโรคช่องปาก
ค.ทันตรังส
ค.ศัลยศาสตร์ช่องปากและ
  กระดูกขากรรไกร
ค.ปริทันตวิทยา
ค.ทันตกรรมประดิษฐ
ค.ทันตกรรมบูรณะ
ค.ทันตกรรมผสมผสาน
ค.ทันตกรรมบำบัดเบื้องต้น
ค.ทันตกรรมสำหรับเด็ก
ค.ทันตกรรมจัดฟัน
ค.ทันตกรรมพิเศษ
ค.บัณฑิตศึกษา
ศูนย์การดูแลผู้ป่วย
  ปากแหว่งเพดานโหว
 

   
 
คลินิกที่ 5
คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์
สถานที่
อาคารทันตกรรม 3
โทรศัพท์
11199,11184
บริการ
ให้บริการผู้ป่วยที่มีปัญหาช่องว่าง ไร้ฟันหรือมีความจำเป็นที่จะต้องใส่ฟันปลอม ที่เป็นชนิดถอดได้
และติดแน่น รวมไปถึงทันตกรรมรากเทียม นอกจากนี้ยังให้บริการแก่ผู้ป่วยที่สูญเสียอวัยวะภายในช่องปากและใบหน้า
และกระดูกขากรรไกรโดยการทำอวัยวะเทียม รวมทั้งการให้บริการแก้ไขการสบฟันและการบดเคี้ยวที่ผิดปกติ
 
 
 
โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร.043-202405
ออกแบบและพัฒนาโดย. วีระพงษ์ เหล่าประเสริฐ Email: weelao@hotmail.com Tel.08-1546-9722 , 11140 สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537