คลินิกทันตกรรม
ค.วินิจฉัยโรคช่องปาก
ค.ทันตรังส
ค.ศัลยศาสตร์ช่องปากและ
  กระดูกขากรรไกร
ค.ปริทันตวิทยา
ค.ทันตกรรมประดิษฐ
ค.ทันตกรรมบูรณะ
ค.ทันตกรรมผสมผสาน
ค.ทันตกรรมบำบัดเบื้องต้น
ค.ทันตกรรมสำหรับเด็ก
ค.ทันตกรรมจัดฟัน
ค.ทันตกรรมพิเศษ
ค.บัณฑิตศึกษา
ศูนย์การดูแลผู้ป่วย
  ปากแหว่งเพดานโหว
 
   

 
 

 
คลินิกที่ 3
คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปากและกระดูกขากรรไกร
 
และงานพยาบาลหอผู้ป่วยและงานห้องผ่าตัด
สถานที่
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
โทรศัพท์
11237,11241
บริการ
ให้บริการทางด้านศัลยกรรมช่องปากต่างๆ เช่น ถอนฟัน ผ่าตัดฟันคุด เจาะระบายหนอง ควักถุงน้ำ
รวมถึงการผ่าตัดต่างๆ ในช่องปากและกระดูกขากรรไกร เช่นผ่าตัดแก้ไขความพิการในผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว
ผ่าตัดแก้ไขความผิดปกติของการสบฟัน รวมทั้งการจัดฟัน งานทันตกรรมรากเทียม งานเลเซอร์ทางทันตกรรม ่
ทั้งที่ทำภายใต้ยาชาเฉพาะที่ การทำให้สงบโดยการใช้ยาคลายความวิตกกังวล (IV Sedation) รวมไปทั้งการระงับ
ความรู้สึกภายใต้การวางยาสลบในห้องผ่าตัด ซึ่งการผ่าตัดจะมีทีมงานศัลยแพทย์ช่องปาก,วิสัญญีแพทย์,พยาบาล
ปฏิบัติงานที่ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ และห้องผ่าตัดโรงพยาบาลศรีนครินทร์
 
 
 
โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร.043-202405
ออกแบบและพัฒนาโดย. วีระพงษ์ เหล่าประเสริฐ Email: weelao@hotmail.com Tel.08-1546-9722 , 11140 สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537