คลินิกทันตกรรม
ค.วินิจฉัยโรคช่องปาก
ค.ทันตรังส
ค.ศัลยศาสตร์ช่องปากและ
  กระดูกขากรรไกร
ค.ปริทันตวิทยา
ค.ทันตกรรมประดิษฐ
ค.ทันตกรรมบูรณะ
ค.ทันตกรรมผสมผสาน
ค.ทันตกรรมบำบัดเบื้องต้น
ค.ทันตกรรมสำหรับเด็ก
ค.ทันตกรรมจัดฟัน
ค.ทันตกรรมพิเศษ
ค.บัณฑิตศึกษา
ศูนย์การดูแลผู้ป่วย
  ปากแหว่งเพดานโหว
 
   

 
ศูนย์ทางทันตกรรม
ทันตกรรมรากเทียม
แคทแคมทางทันตกรรม
เลเซอร์ทางทันตกรรม
ปากแหว่งเพดานโหว่
สิ่งประดิษฐ์ใบหน้าเทียม
E-OFFICE
KKU Web-Mail
 

   
 
คลินิกที่ 2
คลินิกทันตรังสี
สถานที่
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
โทรศัพท์
11232
บริการ
ให้บริการถ่ายภาพรังสีผู้ป่วย ทั้งภายในช่องปากและนอกช่องปาก เพื่อประกอบการวินิจฉัยโรคช่องปาก
และกระดูกขากรรไกร ใบหน้า โดยให้บริการผู้ป่วยทั้งภายในและภายนอกคณะฯ
เปิดให้บริการพิเศษ วันเสาร์ เวลา 09.00-16.00 น.
 
 
 
โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร.043-202405
ออกแบบและพัฒนาโดย. วีระพงษ์ เหล่าประเสริฐ Email: weelao@hotmail.com Tel.08-1546-9722 , 11140 สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537