วิสัยทัศน์  (Vision)
ภาควิชาปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น มุ่งมั่นเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการและวิจัยด้านปริทันตวิทยา และเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ 

พันธกิจ  (Mission)
มีการจัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานทุกระดับมีผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับให้บริการวิชาการแก่สังคม ด้านวิชาการ และบริการสุขภาพ
1. ส่งเสริมและกระตุ้นประชาชนในชุมชนให้สามารถป้องกัน และคงสภาพอวัยวะปริทันต์ที่ดี