บุคลากรประจำภาควิชา

ที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่งทางวิชาการ

คุณวุฒิ

1


รศ.ดร.ทพญ.อาริยา รัตนทองคำ
(หัวหน้าภาควิชา)

ผลงานวิชาการ

รองศาสตราจารย์

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จุลชีววิทยาทางการแพทย์)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา การพัฒนาเภสัชพัฒน์

2


รศ.ดร.ทพญ.สุภาภรณ์ ฉัตรชัยวิวัฒนา
ผลงานวิชาการ

รองศาสตราจารย์

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

Master and Doctor of Public Health

3


รศ.ดร.ทพ. จรินทร์ ปภังกรกิจ
ผลงานวิชาการ

รองศาสตราจารย์

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
Doctor of Philosophy (Oral Biology)

4


ผศ.ดร.ทพ.สมเกียรติ เหลืองไพรินทร์
ผลงานวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(ชีวเคมีทางการแพทย์)
Master of Science (Oral biology)
Doctor of Philosophy (Microbiology and Immunology)

5


ผศ.ดร.ทพ.ฑีฆายุ พลางกูร จอร์นส
ผลงานวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
Master of Science (Oral Biology)
Doctor of Science (Orofacial Pain)

6


ผศ.ดร.ทพญ.สุพรรณิการ์ เรืองศรี
ผลงานวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

6


อ.ทพญ.สวิตา  คิ้มสุขศรี 
ผลงานวิชาการ

อาจารย์

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ประสาทวิทยาศาสตร์)

7


นางยมนา วงศ์นาค
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)